Duurzaamheid & MVO

Naast belangrijk onderdeel van onze kernwaarden, is duurzaamheid bij Protinus IT volledig embedded in haar strategisch en tactisch managementmodel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de Protinus speerpunten:

 • Protinus heeft alle eigen IT “in the cloud” en heeft haar tooling volledig online
 • Het Protinus model vermijdt doublures in op- en overslag en transport die naast risicoverhogend ook milieubelastend en kostenverhogend zijn
 • Protinus heeft eenvoudige, weinig kostenverhogende faciliteiten
 • Protinus pre-sourced alleen duurzame insource partners en oplossingen
 • Protinus maakt het door slimme functionele contracturering mogelijk per soort product, dienst én unieke situatie te kiezen voor de meest duurzame oplossing
 • Meer doen en toch minder reizen staat hoog in ons vaandel en scheelt kostbare energie
 • Protinus is actief deelnemer van ICT Milieu en partner van MVO Nederland
 • In de ISO-procedures (9001 en 14001) van Protinus wordt duurzaamheid geborgd.

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten

De directie van Protlnus Group B.V. verklaart hierbij, dat zij een managementsysteem heeft geïntegreerd binnen de totale bedrijfsorganisatie. Dit managementsysteem voldoet tenminste aan de geldende (milieu)wetten en -regelgeving, klanteisen en wensen van de belangrijkste stakeholders. Alsmede aan de continue verbeter-eisen die de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, C02 Prestatieladder niveau 5, MVO prestatieladder niveau 3 en ISO 27001:2013 stellen aan het managementsystemen. Protinus ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit wordt vormgegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten van haar prestaties op milieu (planet), haar medewerkers en haar opdrachtgevers (people), waarbij we ons ten doel hebben gesteld om ethisch te handelen en goed te besturen.

Protinus IT

Protlnus IT is een Besloten Vennootschap opgericht in 2010 met ais doel om het leveren van IT-producten en diensten binnen grote overeenkomsten efficiënter, eigentijdser en meer ‘agile’ te maken. In het logistieke proces van fabrikant tot eindklant fungeert Protinus als een soort ‘makelaar’ die voorziet in de behoefte aan IT-producten en diensten van grote zakelijk organisaties. Binnen de IT-branche wordt dit vertaald in het aantal te bedienen werkplekken. De focus van Protinus ligt op bedrijven met 1.000+ werkplekken. Onze klanten begeven zich vooral in de publieke sector: centrale overheid, decentrale overheid (provincies en gemeentes), educatie en de zorg. De verschillende productgroepen die Protinus aan klanten levert zijn: Hardware, Software, Human Skills (IT-professionals) en Practices (projectmanagement).

Scope: handel en distributie van IT-producten en het ontsluiten van gespecialiseerde IT-partners naar de markt.

Afbakening: Protinus fungeert ais ‘single point of contact’ voor haar klanten. Dit betekent dat Protinus als contracthouder een coördinerende rol vertegenwoordigd in de keten. Processen zoals de levering, uitvoeren van diensten, opslag en garantie afhandelingen zijn uitbesteed aan partners. In het kader van ons milieumanagementsysteem en de ISO 14001 certificering betekent dit dat we zeer beperkte Invloed kunnen oefenen. Onze mate van beïnvloeding is vastgesteld In onze milieuaspectenanalyse.

Klantwensen

Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal i.c.m. met het continue verhogen van de klanttevredenheid. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft. De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten. In ons managementsysteem staat beschreven hoe onze organisatie ervoor zorgt dat we aan de wensen van de klant blijven voldoen. Protinus IT houdt, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met haar directe of indirecte stakeholders. Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen etc.) wordt rekening gehouden met het beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Jaarlijks zullen de ervaringen en inzichten omtrent de klantwensen en andere relevante stakeholders worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

Inkoop

Ten aanzien van inkoop bij leveranciers en het zakendoen met partners in het algemeen kijkt Protinus IT naar de duurzaamheid van deze organisaties. Hierbij wordt gelet op het voldoen aan wet- en regelgeving en het honoreren van de diverse MVO beleidsthema’s. De invloedsfeer hierin is zeer beperkt doordat we leveren naar klantbehoefte en voldoen aan de gestelde eisen vanuit aanbestedingen.

Kwaliteit- en milieumanagementsysteem

Dit handboek bevat de beschrijving van onze processen, waarbij de MVO prestatieladder niveau 3, ISO 9001, de ISO 14001 en de CQ2 Prestatieladder niveau 5 als uitgangspunten zijn genomen.

De gehele directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het voldoet aan de wet- en regelgeving. De KAM-coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem. Ais lid van het management heeft hij zich ervan overtuigd dat alle medewerkers de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij In staat zijn de benodigde voorschriften uit te voeren.

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het kwaliteit- & milieumanagementsysteem is voorgeschreven. Daarnaast wordt verwacht dat medewerkers zich gedragen conform de opgestelde gedragscode en meedenken om te komen tot continue verbetering in de breedste zin van het woord. Dit met als doel: Continu verbeteren van de processen en zodoende nog beter aan de klantwensen voldoen. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen.

Borgen risico’s

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen en middelen (opleiding/materieel/infrastructuur) beschikbaar zijn. Er wordt gestreefd naar een beleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen, passend binnen de behoefte van het bedrijf. Protinus IT draagt zorg voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers, stagiaires en ingehuurde krachten. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers staat hierbij voorop. Daar waar dat niet voldoende bleek, is het systeem aangescherpt. Tijdens de periodieke reviews wordt beoordeeld of het systeem nog adequaat is, en eventuele wijzigingen hierop aangegeven. In het beheer van de daaruit volgende maatregelen wordt voorzien door middel van de actielijst.

Milieu

Milieu heeft een prominente rol In de bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering milieu een essentieel onderdeel is. Dit voor zowel eigen medewerkers, uitzendkrachten als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde.

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatie is één van de belangrijkste middelen van een organisatie. Het borgen van de toegankelijkheid en betrouwbaarheid ervan is een essentieel onderdeel van een verantwoorde bedrijfsvoering.

Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen, die ingericht worden om de betrouwbaarheid van processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het begrip ‘informatiebeveiliging’ heeft betrekking op:

 • beschikbaarheid / continuïteit; het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van informatie en informatie verwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers;
 • exclusiviteit / vertrouwelijkheid: het beschermen van informatie tegen kennisname en mutatie door onbevoegden. Informatie is alleen toegankelijk voor
  degenen die hiertoe geautoriseerd zijn;
 • integriteit / betrouwbaarheid: het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking.

Aan alle medewerkers wordt opgedragen om zorgvuldig met deze drie aspecten om te gaan. Dus bij alle informatie er zo goed mogelijk voor te zorgen dat deze integer, beschikbaar en waar nodig exclusief is.

Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met informatie, en bereikbaarheid van informatie. In 4.1.4 informatieclassificatie wordt concreet uitgewerkt welk behandelingsniveau voor welke informatiestroom is vastgesteld.

Informatiebeveiligingsdoelstellingen

Om het beleid m.b.t. informatiebeveiliging concreet te maken worden processen ingericht en continue verbeterd. De processen en de afspraken in het managementsysteem vormen tegelijkertijd de doelstellingen voor de organisatie m.b.t informatiebeveiliging. De prestaties van het systeem en daarmee ook de doelstellingen van de organisatie, worden beoordeeld en opgevolgd d.m.v. de directiebeoordeling.

Veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden

Veiligheid, Gezondheid en arbeidsomstandigheden hebben een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering van de werkzaamheden alles wordt gedaan om VGM-Incidenten te voorkomen en de arbeidsomstandigheden voor ons personeel zo optimaal mogelijk te maken. Hiermee bedoelen wij ongevallen met verzuim, werkverlet en persoonlijk letsel, gelijke kansen voor onze medewerkers evenals milieu en materiële schade. Dit voor zowel eigen medewerkers (uitzendkrachten) als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen Is het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden een belangrijke voorwaarde.

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) op het gebied van milieu-, MVO- en informatiebeveiliging beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven.

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten ten aanzien van milieu-, kwaliteit-, MVO- en informatiebeveiligingsaspecten binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel: continu verbeteren van de processen, risico’s t.a.v. Informatiebeveiliging structureel te managen en adequaat te reageren op informatie incidenten en afwijkingen op het beleid en de milieuprestaties en dat we zodoende nóg beter aan de klantwensen voldoen. Het kan namelijk altijd weer beter! Een overzicht van de vastgestelde beheersmaatregelen ten behoeve van het managementsysteem voor informatiebeveiliging is opgenomen in de verklaring van toepasselijkheid.

Doelstellingen

Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd en geëvalueerd. Deze worden per aspect opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen samen met de stakeholderrisicoanalyse een levend en voortstuwend onderdeel van deze beleidsverklaring. In het kader van MVO houden we rekening met de meest relevante MVO thema’s.

 

Reductiecijfers 2019

 

 

Reductiecijfers 2018

 

 

Reductiecijfers 2017

 

Reductiecijfers 2015

Sinds medio 2015 is Protinus IT gecertificeerd op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot, zowel binnen als ook buiten onze organisatie.

Wij doen dit, omdat wij als onderdeel van de maatschappij onze verantwoordelijkheid willen nemen met betrekking tot ons handelen. Voor wat betreft 2015 kan Protinus IT terugblikken op een succesvol reductiejaar.

2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 2015 – H1
2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 2015 – H2
3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen 2016
3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen Protinus – 2015 – H1
3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen Protinus – 2015 – H2
3.C.1_1 3e communicatiebericht
3.C.1_1 4e communicatiebericht

MVO Jaarverslag 2020

Gold status EcoVadis voor Protinus IT

Protinus IT heeft recentelijk de Gold status voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gekregen van onafhankelijk beoordelaar EcoVadis. Deze status geeft aan dat Protinus IT tot de top 5% van geëvalueerde bedrijven behoort.

Protinus IT is CO2-Prestatieladder Niveau 5 gecertificeerd

Protinus IT is als ICT-dienstverlener gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

Protinus IT gaat voor CO2-prestatieladder Niveau 5!

Protinus IT is als ICT-dienstverlener op dit moment in de afrondende fase om op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd te worden. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot zowel binnen als ook buiten onze organisatie. Wij doen dit omdat wij als onderdeel van de maatschappij onze verantwoordelijk willen nemen met betrekking tot ons handelen.

Wij verwachten het certificeringstraject uiterlijk half mei 2015 te hebben afgerond.

4.A.1_1 Ketenanalyse voor Protinus IT
3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Protinus
3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen Protinus
3.C.1_1 1e communicatiebericht Protinus
3.C.1_1 2e communicatiebericht Protinus
3.D.1_2 Verslag bijeenkomst 27112014 Protinus
3.D.1_2 Verslag eigen initiatief Protinus