Disclaimer Protinus IT

Op onze website www.protinus.nl alsmede de website www.itshop.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze sites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de website

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van informatie omtrent Protinus IT en zijn producten en dienstverlening. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Protinus IT besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.protinus.nl en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Protinus IT niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Protinus IT de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Protinus IT (info@protinus.nl). Protinus IT staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Protinus IT aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Protinus IT wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Protinus IT spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website www.protinus.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Protinus IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. 

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk en niet –commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Protinus IT behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vrijwaring

De producten, informatie en diensten beschikbaar op deze site worden als zodanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De verplichtingen van Protinus IT ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze website kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Protinus IT geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de producten, informatie of diensten op deze Site. Protinus IT kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de producten, informatie en diensten op deze site, of in de specificaties of prijzen die hierin worden vermeld. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van prijs-, voorraad- en productwijzigingen.

Hyperlinks

De website www.protinus.nl kan hyperlinks bevatten die het u gemakkelijker en mogelijk maken om andere websites te bezoeken. Als u dergelijke links gebruikt en de website www.protinus.nl of www.itshop.nl verlaat om websites van derden te bezoeken, hebben wij geen enkele controle over die websites. U dient in dat geval de privacyverklaring te raadplegen die voor de betreffende website geldt om de bescherming en privacy te waarborgen van informatie die u bij uw bezoek aan die website verstrekt.

Inloggen Protinus Portal

Door in te loggen op de Protinus Portal accepteert u dat uw specifieke contractgegevens achter een inlogcode online beschikbaar worden op de website van Protinus IT. Uiteraard staat deze informatie achter een inlogcode verborgen en voor de beveiliging van uw data op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter er bestaat de mogelijkheid dat iemand ongeoorloofd de aanwezige informatie weet te bemachtigen. Dit door bijvoorbeeld inbraak op onze website door middel van hacking, of indien iemand uw inloggegevens weet te achterhalen. Door op deze portal in te loggen erkent u dit feit en vrijwaart u tevens Protinus IT van alle aansprakelijkheden voor geleden schade die het gevolg zijn van het in verkeerde handen raken van uw gegevens, zoals deze op deze website worden gepubliceerd.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

nl_NLNederlands